หลักสูตรอบรม Internal Audit ISO 9001, 14001, 45001, 50001

จุดเด่นของหลักสูตร Internal Audit ISO

(การตรวจติดตามภายใน ISO)

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีบริการ จัดฝึกอบรม Internal Audit (การตรวจประเมินภายใน) ที่รองรับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018 หรือ อบรมหลายมาตรฐานพร้อมกัน (IMS Combined audit) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า โดยมีการใช้บริการจัดฝึกอบรมกับเราเสมอมา จนถึงปัจจุบัน

เข้าใจง่าย – ไม่ท่องจำ – มุ่งนำ ISO สู่การประยุกต์ใช้

การทำ ISO กับทางเลือกในการจัดอบรม

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard

Combined Audit 2 มาตรฐานขึ้นไป

ทุกหลักสูตร มีประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้ารับฝึกอบรม รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม (Handout) และค่าเดินทาง (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)

แนวคิดสำคัญของการทำ ISO Internal audit

(การตรวจติดตามภายใน ISO)

หลักสูตรอบรม จะเน้นย้ำ – แนวคิด การทำ ISO Internal Audit อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ปัจจัยที่สำคัญ

คุณเป็นใคร ?

Internal Auditor ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการ Audit, มีจรรยาบรรณ มีทักษะและ ประสบการณ์การ Audit

ตรวจระบบอะไร ?

ต้องเข้าใจว่าเราตรวจ “ระบบบริหารจัดการ" โดยใช้ “มาตรฐาน ISO” เป็นเกณฑ์การตรวจ ดังนั้นควรทำความเข้าใจ ISO ดีกว่า “ท่อง ISO”?

ตรวจที่ไหน ?

Auditor ถูกมอบหมายให้ Audit ที่ไหน ควรเข้าใจบริบท ความเสี่ยง ขอบเขตของแผนกนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ

ตรวจไปทำไม ?

“ตรวจความสอดคล้อง และความเหมาะสม” สามารถเก็บหลักฐานทั้งหมด และเสนอประเด็นที่พบว่าไม่สอดคล้องได้ ดีกว่าพยายาม “จับผิด"

ประสบการณ์ฝึกอบรม Internal Audit ISO - 560+ รุ่น

เนื่องจาก ในการจัดฝึกอบรม จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำระบบ ISO และ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO ที่มีประสบการณ์ ดังนั้น VAC จึงขอสรุปประสบการณ์ฝึกอบรมของวิทยากร เฉพาะการบรรยาย Internal Audit ISO ดังต่อไปนี้​

No.Training CourseNo. of Class
1Combined Internal Audit; ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001 243
2.ISO 9001 Internal Audit160
3.ISO 14001 Internal Audit112
4.ISO 45001Internal Audit45
5.ISO 50001 Internal Audit10
Total570

โครงสร้างหลักสูตร อบรม Internal Audit ISO

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อย้ำความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบการจัดการ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 ทั้งในมุมมองของการเป็นผู้ดำเนินระบบ และผู้ตรวจติดตามภายใน
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารจัดการทุกด้านตามแนวทางของมาตรฐานการ Audit ISO 19011:2018, แนวทาง และเทคนิคการตรวจติดตามภายในร่วม อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในร่วม
  – ผ่านทางทฤษฎี 
  – ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  – การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  – การให้คำแนะนำแก่ทีมงานที่เคยมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาในการ Audit ที่ผ่านมา

เนื้อหาหลักสูตร

 • มาตรฐานและการตีความข้อกำหนด
 • ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
 • หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน
 • การทำ Audit cycle, Audit matrix
 • การวางแผนการติดตาม (Pre-Audit Activities)
 • การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
 • การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
 • การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence & Finding)
 • การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการข้อบกพร่อง (CAR Management) + Workshop
 • การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
 • สอบประเมินผล

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat