หลักสูตร ฝึกอบรม ISO 9001:2015

ISO9001:2015 Training Service

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO 9001:2015 ของ VAC

VAC ให้บริการจัดฝึกอบรม ISO 9001:2015 ของ VAC เน้นให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ขององค์กร โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made” และมี Workshop เพื่อสร้างทักษะให้ส่งเสริมการนำไปใช้จริง ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 ที่หลายหลาย (ดูตารางหลักสูตร ด้านล่าง)

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

รูปแบบ On-site หรือ Online

ปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

ISO 9001 Training

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015”

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการจัดฝึกอบรม ISO 9001 (4 รุ่น+)

Channakorn Engineering
AGC MIcro Glass
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001

รายชื่อหลักสูตรอบรม ISO 9001:2015

ค่าบริการอบรม

หลักสูตร 1 วัน Online: 12,000 Onsite: 14,000 บาท/รุ่น
หลักสูตร 2 วัน Online: 22,000 Onsite: 25,000 บาท/รุ่น

อบรมได้ไม่เกิน 35 ท่าน/รุ่น อบรม On-site: รวมค่าเดินทาง+เอกสารอบรม

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015จำนวนวัน
QMS-01ความรู้เบื้องต้น และ ข้อกำหนด ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Introduction and Requirements
1 วัน
QMS-02การตีความ และ การประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Interpretation and Implementation
2 วัน
QMS-03การบริหารความเสี่ยง ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Risk Management
1 วัน
QMS-04การตรวจติดตามภายใน ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Internal Quality Audit
2 วัน
QMS-05เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Internal Audit Techniques
1 วัน
QMS-06ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Introduction and Internal Audit
2 วัน
QMS-07 จิตสำนึกด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Awareness
1 วัน
QMS-08การควบคุมข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Documented information Controlling
1 วัน
QMS-09 บริบท และ ภาวะผู้นำ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Context and Leadership
1 วัน
QMS-10ISO 9001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 9001:2015 for Management team
1 วัน

กรณีที่ท่านต้องการอบรมหลักสูตร ISO 9001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ เรามีหลักสูตร

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

การฝึกอบรม ISO 9001:2015 แก่พนักงาน

หลักสูตรอบรม ISO 9001 ของ VAC ทุกหลักสูตร จะเน้นในเชิงประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งประกาศใช้โดยหน่วยงานระดับสากล สู่การนำไปใช้งาน ที่บูรณาการ เข้ากับการทำธุรกิจ ของแต่ละองค์กร ที่เหมาะสมกับบุคลากร แต่ละระดับ, แต่ละแผนก เพื่อให้เกิดเป็น “ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS)” ที่เหมาะสม และ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2015 คือ ข้อกำหนด ของ ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ Quality Management System (QMS) เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ ทุกองค์กร ทั่วโลก

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001

นำมาประยุกต์ใช้เป็น

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) คือ ข้อกำหนดและสิ่งที่แต่ละองค์กร ต้องสร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะในองค์กรของเรา

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat