หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 training courses

ตีความข้อกำหนด และประยุกต์ใช้, บริหาร EnPI เยี่ยม, เปี่ยมด้วยสำนึกพลังงาน

บริการจัดฝึกอบรม ISO 50001:2018 แบบครบวงจร

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีหลักสูตร จัดอบรม ที่รองรับการใช้ มาตรฐาน ISO 50001:2018 แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่น คือ มีการสอนแบบ “Tailor Made” ที่สามารถให้คำปรึกษาระหว่างการจัดฝึกอบรม พร้อมตอบข้อสอบถาม และแนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 50001:2018 สู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System, EnMS) ร่วมกับระบบบริหารจัดการอื่นๆ ได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถ ดำเนินระบบได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสำหรับผู้มีบทบาทในการทำ ISO 50001:2018 ของแต่ละฝ่ายงาน และ แต่ละระดับ

ทุกหลักสูตร ISO 50001:2018 เราเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ ตั้งแต่ ที่มาของมาตรฐาน, ที่สำคัญคือ โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 50001:2018  และการตีความข้อกำหนด เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 50001:2018 สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง แก่ผู้เข้าอบรมระดับต่างๆ รวมทั้งพนักงานใหม่ ต่อการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System, EnMS) ขององค์กร โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามรูปแบบบธุรกิจ รวมทั้งมี Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะต่อการนำไปใช้งานได้จริง ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ  

ด้วยประสบการณ์สอนของวิทยากรกว่า 20 ปี เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในการใช้บริการเสมอมา  รวมทั้งการฝึกอบรมที่สามารถ Integrate การอบรม ISO 50001:2018 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 หรือ ISO 45001:2018

วิทยากรมากประสบการณ์ ISO 50001

ปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

มีทั้ง On-site และ Online

อบรม ISO 50001:2018

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 50001:2018”

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการจัดฝึกอบรม ISO 50001

ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 & ISO 500011 Consult and Training by VAC
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001

รายชื่อหลักสูตรอบรมส่งเสริมการทำ ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 สำหรับคณะผู้บริหาร (Th/En)

ISO 50001:2018 for Management team

(หลักสูตร 1 วัน)

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ISO 50001:2018

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 50001:2018จำนวนวัน
EnMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Introduction and Requirements
1 วัน
EnMS-02การตีความ และการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Interpretation and Implementation
2 วัน
EnMS-03การตรวจติดตามภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Internal Energy Audit
2 วัน
EnMS-04ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Introduction and Internal Energy Audit
2 วัน
EnMS-05การบริหารความเสี่ยงด้านพลังงาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Energy Risks Management
1 วัน
EnMS-06การทบทวนพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
ISO 50001:2018 Energy Review and EnPI
1 วัน
EnMS-07กฎหมาย และข้อกำหนดด้านพลังงาน
Energy Legal and Regulations
1 วัน
EnMS-08จิตสำนึกด้านพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Energy Awareness
1 วัน
EnMS-09กำหนดวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ
Energy Objectives and KPI’s Management
1 วัน