หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Training Service

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO 45001:2018 ของ VAC

บริการจัดฝึกอบรม ISO 45001:2018 (ISO 45001 Training) ของ VAC มีหลักสูตรด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ในเชิง “Tailor Made”  นอกจากนี้ ยังเสริมด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้แก่พนักงาน ซึ่งเครื่องมือสำคัญ ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

รูปแบบ On-site หรือ Online

ปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ 45001:2018”

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการจัดฝึกอบรม ISO 45001 (4 รุ่น+)

Panel Plus
Thai Bio-Gas-ISO 45001
AGC MIcro Glass
Mitr Phol Bio-power
Emquartier
Channakorn Engineering

รายชื่อ หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018

ค่าบริการอบรม

หลักสูตร 1 วัน Online: 12,000 Onsite: 14,000 บาท/รุ่น
หลักสูตร 2 วัน Online: 22,000 Onsite: 25,000 บาท/รุ่น

อบรมได้ไม่เกิน 35 ท่าน/รุ่น อบรม On-site: รวมค่าเดินทาง+เอกสารอบรม

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 45001:2018จำนวนวัน
SMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018s
ISO 45001:2018 Introduction and Requirements
1 วัน
SMS-02ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Interpretation and Implementation
2 วัน
SMS-03การบริหารความเสี่ยง และโอกาสด้านความปลอดภัย ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Risk and Opportunity Management
1 วัน
SMS-04การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงของอันตราย
Hazards Identification and Risk Assessment
1 วัน
SMS-05การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Internal Audit
2 วัน
SMS-06เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Internal Audit Techniques
1 วัน
SMS-07ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Introduction and Internal Audit
2 วัน
SMS-08ความตระหนักด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Occupational, Health and Safety Awareness
1 วัน
SMS-09การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ การบริหารข้อบกพร่อง ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Documented information and CAR Management
1 วัน
SMS-10บริบท และภาวะผู้นำ ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Context and Leadership
1 วัน

swipe table to left

กรณีที่ท่านต้องการจัดอบรม ISO 45001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ

แนวคิดการจัดอบรม ISO 45001 สู่ระบบบริหาร OH&S

มาตรฐาน ISO 45001:2018 คือ ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย Occupational, Health and Safeth Management System (OH&SMS) เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ทุกองค์กรทั่วโลก

ISO 45001 Standard

นำมาประยุกต์ใช้เป็น

ระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย นั่นคือ ข้อกำหนด และสิ่งที่แต่ละองค์กร ที่ต้อง สร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะใน องค์กรของเรา

ประโยชน์ขั้นต้นของการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001:2018 โดย VAC
  • ให้ผู้เข้าอบรมนำความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ และสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ผู้เข้าอบรม สามารถตอบสนองต่อความมุ่งมั่น ตามนโยบายด้าน OH&S อันได้แก่
    – “กำจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S”
    – “กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ
    – “พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

“อันตราย” เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา หน้าที่ป้องกันอันตราย เป็นหน้าที่ของทุกคน (มิใช่ฝ่าย Safety เท่านั้น) จะทำได้ดี ทุกฝ่ายต้องยกระดับการบริหาร OH&S

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat