บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Consult Service

จุดเด่น บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015  

เต็มรูปแบบ – รับรองผล

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ  (Quality Management System, QMS)

 

เน้น “ภาวะผู้นำ (Leadership)” เป็นหัวใจสำคัญ สู่การบริหารแบบ P-D-C-A ที่เน้นในเชิงยั่งยืน และสมดุล

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
ISO IMS Training

แนวทาง บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015

“เต็มรูปแบบ – รับรองผล”

พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย

“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ”

สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

ตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 9001 จาก VAC
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 9001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 9001 ที่ผ่านมา - 65 โครงการ

มาตรฐาน ISO 9001 ที่ให้คำปรึกษา 

จำนวนโครงการ

เฉพาะ ISO 9001 42 โครงการ

ISO 9001 & ISO 14001 

11 โครงการ

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (&OHSAS 18001)

8 โครงการ

ISO 9001 & ISO 45001 (&OHSAS 18001)

2 โครงการ

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

65 โครงการ

ทุกโครงการ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานจากผู้ให้การรับรอง (CB.) ที่

ดำเนินโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ISO 9001 กว่า 20 ปี 

ทุกโครงการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 (Consult Service) “รับรองผลความสำเร็จ”

จากนโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่น… การผลิต และบริการอย่างมีคุณภาพ บรรลุความคาดหวัง 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงขึ้น สู่ความเป็นผู้นำ  พัฒนาสู่ความยั่งยืน

นำไปสู่ “การปลูกฝังลงในจิตสำนึก ของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน ทุกวัน และทุกเวลา”

บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และ แก้ปัญหา ISO 9001:2015

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 9001:2015 อื่นๆ 

  • ทั้งแบบเต็มรูปแบบ (Full option)  สำหรับองค์กร ที่เริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
  • บูรณาการ (Integrate) หลายระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ เข้าร่วมบนฐานระบบเดียวกัน (Integrated Management System)
  • ยกระดับการทำ ISO 9001:2015 ให้พัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ การทั้งการบริหาร และส่วนปฏิบัติการ
  • รับทำ Internal Quality Audit
  • แก้ปัญหา การทำ ISO 9001:2015 ต่างๆ
  • รับตรวจประเมิน (Pre-Audit) ขอขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน โดย Certification Body (CB.)
  • ช่วยแก้ปัญหา ผลการตรวจรับรอง ISO 9001:2015 CAR จาก CB.

เพื่อการพัฒนา และยกระดับระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Qualitl Management System, QMS)

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน