บริการให้คำปรึกษา ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Consult Service

แนวคิด การให้คำปรึกษา ISO 45001:2018

บริการให้คำปรึกษา ISO 45001:2018 ของ VAC เน้นแบบบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับระบบบริหารจัดการ หรือรูปแบบของฐานการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และ สร้างความลงตัวในการบริหารงาน ให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน 

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC  มี บริการให้คำปรึกษา ISO 45001:2018  

เพื่อ…พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

(Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS)

สู่การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018   พร้อมมี OH&SMS ที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ป้องกันบาดเจ็บเจ็บป่วย และ ส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร

โครงการที่ปรึกษา ISO 45001:2018

“รับรองผลความสำเร็จ”

เติมคุณค่า มากกว่าใบรับรอง

ดำเนินโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน ISO กว่า 20 ปี

ตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 45001 จาก VAC 

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก CB. แล้ว 

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 45001:2015 - 42 โครงการ

โครงการให้คำปรึกษา มาตรฐาน ISO 45001

จำนวนโครงการ

ISO 45001 19 โครงการ
ISO 14001 & ISO 45001 11 โครงการ
ISO 9001 ISO 14001  และ ISO 45001
8 โครงการ
ISO 9001 & ISO 450012 โครงการ
ISO 9001 ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001
2 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

42 โครงการ

ทางเลือกการให้คำปรึกษา ISO 45001:2018

เริ่มทำ ISO 45001:2018 ใหม่

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ ISO 45001:2018 ทั้งที่เริ่มเป็นฉบับแรก
หรือ
ทำต่อจากเดิม ที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น ISO 9001, ISO 14001

ทำ ISO 45001:2015 พรัอมกัน ISO อื่น

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ ISO 45001:2015 ทั้งที่เริ่มเป็นฉบับแรก
หรือ
ทำต่อจากเดิม ที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น ISO 9001 หรือ ISO 14001

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ISO 45001:2018