หลักสูตรอบรม ISO หลายมาตรฐาน บูรณาการ


ISO Integrated Training Courses

IMS

บริการจัดฝึกอบรมภายใน ที่เน้นในเชิงบูรณาการ การทำ ISO หลายมาตรฐาน ให้เกิดระบบร่วมที่ลงตัวในทุกด้าน เพิ่อ

สร้างความลงตัว ลดความซับซ้อนทั้งระบบเอกสาร และการปฏิบัติ  ลดงานที่ไม่จำเป็น  

ทำน้อยกว่า – ได้สมรรถนะ และประสิทธิผลสูงกว่า

โดยเฉพาะคู่มือบริหาร นโยบาย วัตถุประสงค์  ที่สำคัญ วิธีทำงาน(Work instruction, WI)

ควรจัดทำให้พนักงานควบคุมงานให้ลงตัว ง่ายต่อการใช้งาน ควบคุมความเสี่ยงที่ต้นเหตุ

ทั้งทางด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015), สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 

ท่านสามารถเลือก มาตรฐาน ISO ที่อบรม 2 มาตรฐานขึ้นไป

ISO 9001:2015  +

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015  +

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015 +

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015 +

ISO 14001:2015 +

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015 +

ISO 14001:2015 +

ISO 50001:2018

ISO 9001:2015 +

ISO 14001:2015 +

ISO 45001:2018 +

ISO 50001:2018

รายชื่อหลักสูตรอบรม ISO บูรณาการหลายมาตรฐาน (IMS)

ISO Integrated Management System Training Courses

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

จำนวนวันอบรม

ค่าบริการอบรม (ต่อรุ่น)

IMS-01

หลักสูตรอบรม

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

Integrated Management System, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

2 วัน

28,000 บาท/รุ่น

IMS-02

หลักสูตรอบรม

การปรับสู่ Version ใหม่ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Transition

1 วัน

18,000 บาท/รุ่น

IMS-03

หลักสูตรอบรม

การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation

2 วัน

28,000 บาท/รุ่น

IMS-04

หลักสูตรอบรม

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Quality and Environmental Risk Management

1 วัน

18,000 บาท/รุ่น

IMS-05

หลักสูตรอบรม

การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Combined Audit

2 วัน

28,000 บาท/รุ่น

IMS-06

หลักสูตรอบรม

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Combined Audit Techniques

1 วัน

18,000 บาท/รุ่น

IMS-07

หลักสูตรอบรม

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Lead Auditor

3 วัน

38,000 บาท/รุ่น

IMS-08

หลักสูตรอบรม

จิตสำนึกด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

Quality and Environmental Awareness

½ – 1 วัน

10,000 – 18,000 บาท/รุ่น

IMS-09

หลักสูตรอบรม

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ การออก CAR 

Documented information and CAR Management

1 วัน

18,000 บาท/รุ่น

IMS-10

หลักสูตรอบรม

บริบท และภาวะผู้นำ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Context and Leadership

1 วัน

18,000 บาท/รุ่น

IMS-11

หลักสูตรอบรม

 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 for Management team

1 วัน

18,000 บาท/รุ่น

หลักสูตรอบรม IMS พื้นฐานที่จำเป็น

IMS

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (Integrated Management System)

เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจใน

  • หลักการประยุกต์ใช้หลายมาตรฐาน ISO ภายใต้ขอบเขตเดียวกัน
  • สิ่งสำคัญของการอบรม คือ ความเข้าใจในโครงสร้างของมาตฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด 
  • เพื่อให้เกิดเป็น ระบบบริหารจัดการร่วมที่ลงตัว ลดความซ้ำซ้อน ทำให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิผลในทุกด้าน ง่ายต่อการใช้ระบบเอกสารเป็นอย่างมาก 
  • ด้วยหลักการอบรม คือ 

เน้นเข้าใจ  ไม่ท่องจำ

img-iso2

การตรวจติดตามภายในร่วม ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (ISO Combined Audit)

เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความพร้อมของบุคลากร ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น Internal Auditor เพื่อ 

  • เข้าใจความหมายของกระบวนการตรวจติดตามภายในร่วม อย่างมีประสิทธิผล
  • เข้าใจวัตถุประสงค์การ Audit ที่เน้นในเชิงความสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด
  • พัฒนาทักษะ และแนวคิดของการ Audit ที่ง่ายต่อการเข้าถึงซึ่งการประเมินความสอดคล้อง และการเพิ่มประสิทธิผลของระบบ

โดยใช้แนวทางการ Audit ตามมาตรฐาน ISO 19011:2011 

การบริหารความเสี่ยง ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (Risk Management)

เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการทำให้เกิดภาวะผู้นำในองค์กร ผ่านระบบวางแผน ส่งผลให้

  • ในเชิงรับ – ประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้รับการชี้บ่ง ประเมิน และวางแผนดำเนินการเพื่อ “ป้องกัน”
  • ในเชิงรุก – โอกาสที่เป็นไปได้ ต่อการยกระดับระบบการบริหาร ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น “เพื่อยกระดับ”

โดยเน้นทั้งภาพทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เน้นป้องกัน มากกว่าแก้ไข เดินหน้าด้วยโอกาสที่เหมาะสม